(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị về công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2015.

KON RAy

Trong giai đoạn 2011- 2015, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Kon Rẫy có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở tất cả các xã, thị trấn đã mang lại nhiều kết quả như: Thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, công dân không phải đi lại nhiều lần, thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu liên hệ công tác. Kỹ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị đã có những thay đổi tích cực; các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, giải quyết công việc đảm bảo đúng quy trình, đúng thẩm quyền…

CTV Chung Loan – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *