(kontumtv.vn) – Trong 3 ngày (từ ngày 4/3 đến 6/3), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đăk Hà tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị huyện; các xã, thị trấn trên địa bàn.

HUYEN DAK HA BOI DUONG KIEN THUC HOI NHAP QUOC TE NAM 2019

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được thông tin nội dung các chuyên đề như Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa và Hội nhập quốc tế về quốc phòng – an ninh.

Thông qua nội dung các chuyên đề, làm cho cán bộ, lãnh đạo nhận thức sâu sắc về đường lối hội nhập quốc tế của nước ta trong tình hình mới. Trong đó, khẳng định chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt khi nước ta ngày càng tham gia sâu tiến trình hội nhập quốc tế trên những tầm cao mới càng đòi hỏi các cấp ngành, địa phương phát huy tính chủ động, tích cực hơn trong hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm phát triển bền vững và hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế – xã hội; hội nhập quốc tế cấp địa phương góp phần tạo dựng mối quan hệ của Việt Nam với các đối tác, đưa các mối quan hệ đó đi vào chiều sâu, thực chất, giúp triển khai chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của đất nước.

      CTV Thế Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *