(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Đăk Hà (Kon Tum) có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6 xã còn lại đạt 12 đến 18 tiêu chí. Việc thực hiện theo bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao đã đạt được nhiều kết quả, xã Hà Mòn đã đạt 10/10 tiêu chí, xã Đăk Mar đã đạt 6/10 tiêu chí.

Thời gian tới, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ huyện về “xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn  2021-2025”. Trong đó, tập trung lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để triển khai thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng ở khu vực nông thôn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *