(kontumtv.vn) – Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành thường xuyên rà soát, triển khai, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”. Huyện đã huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội và của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, tổng kinh phí được phê duyệt đầu tư xây dựng nông thôn mới toàn huyện là 48,6 tỷ đồng. Trong đó đã hoàn thiện xây dựng, nâng cấp và đưa vào sử dụng 9 công trình trường học, 14 công trình văn hóa, kiên cố hóa 875 m kênh mương nội đồng, bê tông hóa trên 21 km đường giao thông nông thôn. Tổ chức 18 lớp đào tạo nghề cho 528 lao động nông thôn; cấp 56.100 thẻ BHYT cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người DTTS…; vận động 5.340 hộ tự giác thu gom rác thải sinh hoạt; từng bước ổn định quy hoạch, sản xuất, tăng năng suất, nâng cao thu nhập. Các chính sách ưu đãi với người có công, an sinh xã hội được đảm bảo. Huyện đã thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, trong năm đã giảm được 344 hộ nghèo; khuyến khích, tạo điều kiện cho các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã và đóng góp của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay, tất cả 10 xã của huyện hoàn thành Đề án quy hoạch chung và Đề án quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới. Trong đó, xã Hà Mòn và Đăk Mar đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Đăk La hoàn thành 19 tiêu chí và sẽ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 3/2016; hai xã Đăk Hring và Đăk Ngọk đạt từ 10 – 14 tiêu chí.

Triển khai nhiệm vụ năm 2016, có tính đến giai đoạn 2016 – 2020, huyện Đăk Hà tiếp tục huy động mọi nguồn lực, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, ưu tiên hoàn thành các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; tập trung hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới tại các xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới; lồng ghép hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư của Trung ương và địa phương, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng; duy trì mối liên kết 4 nhà “Nhà nước – Nhà Khoa học – Nhà nông – Nhà đầu tư” trong việc đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả sản xuất; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Phấn đấu đến năm 2020, huyện có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *