HUYEN IA HDRAI DAM BAO CAC CONG TRINH VE SINH...

(kontumtv.vn) – Hiện nay, trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Kon Tum) có 08 trường học ở trung tâm xã và 14 điểm trường lẻ. Trong năm 2017, từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp đầu tư giáo dục được giao đầu năm là hơn 5,1 tỷ đồng, huyện đã phân bổ để đầu tư xây dựng 05 công trình giáo dục, trong đó có hạng mục nhà vệ sinh; nguồn sự nghiệp giáo dục ngân sách tỉnh tập trung bổ sung trong năm hơn 550 triệu đồng đầu tư  02 công trình vệ sinh cho 02 trường học. Bên cạnh đó, ngân sách huyện đã dành nguồn kinh phí 1,5 tỷ đồng để đầu tư 03 giếng nước cho các trường học trên địa bàn. Với nguồn lực đầu tư của tỉnh, huyện, vấn đề vệ sinh, nước sạch ở các trường học cơ bản đảm bảo; chỉ còn điểm trường mầm non ở thôn 2, xã Ia Dom hiện công trình vệ sinh và công trình nước sạch chưa được đầu tư.

Thời gian tới, huyện Ia H’Drai sẽ tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018 để ưu tiên đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch ở các trường còn thiếu. Đồng thời tuyên truyền cho thầy, cô giáo và các em học sinh nâng cao ý thức trong việc bảo vệ các công trình vệ sinh, nước sạch đã được đầu tư.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *