ia hdrai

(kontumtv.vn) – Tổng nguồn kinh phí giao theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Kon Tum) hơn 5 tỷ 800 triệu đồng. Đến nay, huyện đã tiến hành giải ngân nguồn vốn đạt hơn 3 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán hơn 780 triệu đồng, hỗ trợ đất ở cho 574 hộ với kinh phí trên 570 triệu đồng, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 335 hộ với kinh phí gần 1,7 tỷ đồng.

Hiện còn hơn 2,8 tỷ đồng chưa giải ngân được do một số hộ đăng ký hỗ trợ để thực hiện việc khai hoang ruộng nước ở các khe suối, hợp thủy còn gặp nhiều khó khăn vì diện tích nhỏ, thiếu nước chưa triển khai được. Đối với hỗ trợ đất ở, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề một số hộ đã chuyển đi khỏi địa bàn, nên không thực hiện hỗ trợ. Một số hộ còn lại không có vị trí để khai hoang ruộng lúa nước, UBND huyện Ia H’Drai đã lập tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh, Ban Dân tộc cho chủ trương chuyển đổi nội dung hỗ trợ đất sản xuất sang hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề như hỗ trợ mua bò, mua công cụ, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *