(kontumtv.vn) –  Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Huyện ủy Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương quý I năm 2021.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 47 ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về quy định những điều Đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 13 ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; Kết luận số 08 ngày 24/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về chủ trương triển khai Cuộc vận động “thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 05 ngày 24/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về “nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội” trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Ngọc Hồi đã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc sớm cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết, chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

CTV  Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *