(kontumtv.vn) – Ngày 13/12, Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

HOI NGHI HOC TAP QUAN TRIET CAC NOI DUNG HOI NGHI LAN THU 8 CUA BCH TRUNG UONG DANG KHOA XII

Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Kết luận số 37 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm  2045.

Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, vấn đề mới về các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Từ đó tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đối với các Đảng ủy xã, thị trấn, hoàn thành việc phổ biến nội dung của các nghị quyết, quy định, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XII trước ngày 20/12/2018.

                                                  CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *