(kontumtv.vn) – Đến cuối năm 2017, huyện Sa Thầy (Kon Tum) còn hơn 3.380 hộ nghèo, chiếm hơn 26%; hơn 1.000 hộ cận nghèo, chiếm hơn 8% tổng số hộ trong huyện. Thực hiện công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, năm 2018 UBND huyện Sa Thầy đã đề ra chỉ tiêu giảm 776 hộ nghèo và 177 hộ cận nghèo.

Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất
Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, UBND huyện Sa Thầy chỉ đạo các cấp, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác an sinh xã hội, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông – lâm – thủy sản, tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *