(kontumtv.vn) – Những năm qua, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

HUYEN SA THAY THUC HIEN TINH GIAN BIEN CHE DOI VOI 24 CAN BO, CONG CHUC, VIEN CHUC

Đến nay, UBND huyện đã rà soát, thực hiện tinh giản biên chế đối với 24 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng nghỉ theo Nghị định 108, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh sản biên chế. Trong đó, năm 2016 là 12 người, năm 2017 có 09 người và đợt I năm 2018 là 3 người.

Bên cạnh đó, UBND huyện thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để ngoài chỉ tiêu biên chế được giao.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *