(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, các già làng, thôn trưởng, người có uy tín ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị địa phương.

Ngoài việc làm tốt vai trò Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, bà Y Hlạng còn tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như  sâm dây, cà phê, bời lời. Để người dân tin tưởng và làm theo, bà đã vận động các thành viên của gia đình nỗ lực, gương mẫu, đi đầu trong sản xuất. Đến nay, gia đình bà có 1 ha sâm dây, 1 ha bời lời, 1 ha cà phê, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà còn hỗ trợ giống sâm dây và hướng dẫn, giúp đỡ cho các hộ nghèo trên địa bàn xã cùng sản xuất. Bà Y Hlạng nói: “Tôi thấy ai chưa có giống tôi gửi họ 1- 2 kg cho họ, mình cần cái gì mình cũng nhờ họ để giúp đỡ nhau ở trong làng. Bản thân tôi thì sau này tôi sẽ cố gắng để phát triển về kinh tế trong gia đình cái thứ nhất để họ lập lại cái tổ dệt, phải cho lớp trẻ nó biết, hai nữa bời lời, cà phê, mỗi thứ một ít để phát triển kinh tế”.

HUYEN TU MO RONG PHAT HUY VAI TRO NGUOI CO UY TIN THAM GIA XAY DUNG DIA PHUONG

Huyện Tu Mơ Rông có 11 xã với 91 thôn, làng, gần 100% người dân là đồng bào DTTS. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, những năm qua, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân, huyện Tu Mơ Rông đã chú trọng phát huy vai trò hạt nhân là già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình và giúp người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đã tăng từ 1,8 triệu đồng năm 2005 lên 20 triệu đồng năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 76% năm 2005 xuống còn 52% trong năm 2018. Ông A Thuyến, Già làng thôn Tu Bung, xã Ngọc Lây cho biết: “Vận động bà con phát triển cây nông nghiệp, cây công nghiệp là chủ yếu. Mỗi cuộc họp tuyên truyền bà con cố gắng làm sao xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, trồng cà phê, cây dược liệu, sâm dây, đương quy”.

“Trên địa bàn xã có những già làng, người có uy tín đã giúp cho xã tuyên truyền, vận động bà con đảm bảo an ninh trật tự, trong vấn đề phát triển kinh tế. Họ đã phối hợp thôn tuyên truyền, vận động hộ gia đình, giáo dục con cháu thực hiện hương ước, quy ước, tham gia các hoạt động bổ ích trên địa bàn xã, vận động bà con tham gia phát triển kinh tế trên địa bàn”. Ông Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch UBND xã Măng Ri nói.

Bên cạnh đó, vai trò của các già làng, thôn trưởng, người có uy tín còn thể hiện trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức, phòng chống tội phạm, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; tham gia tốt công tác hòa giải ở địa phương và trong cộng đồng dân cư. Ông A Rin Ka, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Trong những năm qua, người có uy tín đã phát huy vai trò của họ trong cộng đồng. Hầu hết những người có uy tín là những người có kinh tế ổn định, đây là tấm gương để người dân noi theo. Có thể nói rằng, người có uy tín trên địa bàn là cầu nối giữa Đảng và nhà nước với người dân về việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước trong cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống bà con”.

Có thể nói, già làng, thôn trưởng, người có uy tín ở huyện Tu Mơ Rông đã và đang góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế – xã hội, giúp người dân từng bước vươn lên giảm nghèo và giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Họ chính là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với người dân.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *