(kontumtv.vn) – Đến năm 2025 có 95% cán bộ, công chức được nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước và kiến thức quốc phòng, an ninh. Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xác định trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo huy động được số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; tạo sự thống nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đề án đề ra đến năm 2025. Theo đó, UBND tỉnh xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có 95% cán bộ, công chức được nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước và kiến thức quốc phòng, an ninh; 15% cán bộ công chức có trình độ chuyên môn trên đại học, có trình độ lý cao cấp luận chính trị – hành chính; 70% cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn có trình độ đại học trở lên; 90% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế tiếng dân tộc thiểu số, tin học, ngoại ngữ.

                                                                    Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *