(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định số 2348 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 991 thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Y TE HUYEN

 Mục tiêu đến năm 2025, 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Để đạt được mục tiêu, Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là tập trung sắp xếp lại mạng lưới phòng khám đa khoa khu vực theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại trạm y tế nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành; rà soát và có kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ nhân viên y tế thôn, làng theo quy định; tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở y tế tuyến huyện, đảm bảo cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *