(kontumtv.vn) – Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”, trong năm 2021, Huyện ủy Ngọc Hồi đã quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã đi vào nền nếp, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Kết quả, trong năm 2021 huyện Ngọc Hồi đã triển khai đạt và vượt 32/37 chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trên 98% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng được gần 100 mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thu Trang

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Ngọc Hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *