(kontumtv.vn) – Tham luận của hai Đảng tại Hội thảo lý luận nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước ở Việt Nam và Lào.

Ngày 4/8 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững” đã bế mạc.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học và đại biểu của hai bên đã thảo luận về hai báo cáo đề dẫn của hai đồng chí Trưởng đoàn đại biểu hai đảng và 10 chuyên đề của các nhà khoa học về những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của sự phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam và Lào.

khang dinh vai tro then chot cua dang lanh dao o viet nam va lao hinh 1
Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các yếu tố quyết định sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và đi sâu phân tích những kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước trong quá trình phát triển. Qua đó, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước quan tâm như: Ổn định chính trị là yếu tố bảo đảm phát triển bền vững; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho phát triển nhanh, bền vững; Tăng trưởng kinh tế ổn định, vững chắc; Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường; Xây dựng xã hội đoàn kết hài hòa, dân chủ, công bằng và văn minh; Tăng cường nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững…

Đồng thời, các tham luận cùng chỉ rõ và nhấn mạnh vai trò then chốt của đảng trong lãnh đạo đất nước, nêu bật tính tiên phong của đảng trong quá trình lãnh đạo phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam và Lào.

Các đại biểu đã thống nhất cho rằng, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Việt Nam và Lào đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn của cách mạng Việt Nam và Lào, phù hợp với xu thế của thời đại. Trong đó, phát triển đất nước nhanh, bền vững phải lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng làm nhiệm vụ then chốt; phải coi phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, bảo đảm an ninh-quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém, nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi hai đảng, hai nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện về lý luận, trong đó có vấn đề phát triển nhanh và bền vững.

Kết quả cuộc Hội thảo có ý nghĩa thiết thực về lý luận và thực tiễn sâu sắc. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày và thảo luận tại Hội thảo giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về vấn đề phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng và thành công trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước./.

PV/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *