(kontumtv.vn) – Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016; đăng ký đề án vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017.

Ảnh  minh họa

Cụ thể, về kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương, cần đánh giá kết quả đạt được và ưu điểm trong chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; các Nghị quyết số19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016; Nghị quyết các phiên họp Chính phủ thường kỳ và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo cần nêu rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương.

Đồng thời đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; tình hình thực hiện các đề án được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016; tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước năm 2016 trong các văn bản mật, tối mật, tuyệt mật, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải cập nhật theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg nhưng chưa được cập nhật trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõitrong đó nêu rõ tổng số nhiệm vụ được giao, số nhiệm vụ đã hoàn thành, số nhiệm vụ đã quá hạn nhưng chưa hoàn thành, chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Về kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016, cần đánh giá kết quả đạt được và ưu điểm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2017, cần nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2017 của bộ, cơ quan, địa phương; kiến nghị phương hướng khắc phục hạn chế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2017.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương gửi Báo cáo đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 10/12/2016 và gửi kèm văn bản điện tử theo địa chỉ: vutonghop@chinhphu.vn, trừ nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước, để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2016.

Về đăng ký đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương đăng ký danh mục đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo biểu mẫu cùng căn cứ xây dựng đề án và tóm tắt kế hoạch chuẩn bị từng đề án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016; gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/11/2016 để tổng hợp, rà soát trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Minh Hiển/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *