kinh te tap the 2

(kontumtv.vn) – Những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Kon Tum có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường, đã khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của mình trong sự phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội của người dân.

6 tháng đầu năm 2019, có 03 hợp tác xã đăng ký thành lập mới, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên con số 111, với 9.000 thành viên và người lao động tham gia.

Thời gian đến, tỉnh tiếp tục chỉ đạo đổi mới, hình thành các hợp tác xã hoạt động theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hoá tại các vùng tập trung. Qua đó, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *