(kontumtv.vn) – Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 300 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

chi thi 05

Hội nghị đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghe Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh truyền đạt những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 03, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên và tự giác, học đi đôi với làm và theo phương châm “trên trước, dưới sau”; thông qua tuyên truyền, vận động, biến việc học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong xã hội; tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học; đưa việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

                                                     CTV Chung Loan – Thành Trung   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *