(kontumtv.vn) – Huyện ủy Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

KON RAY

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII), đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành của huyện Kon Rẫy được tập trung xây dựng đồng bộ, phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; có sự kế tiếp 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng theo quy định. Đến nay, huyện có 968 biên chế, trong đó đội ngũ cán bộ quản lý 166 người, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt 46 người, biên chế sự nghiệp hành chính 145 người, biên chế sự nghiệp giáo dục 657 người và biên chế công chức cấp xã 161 người. Huyện ủy Kon Rẫy thường xuyên quan tâm chú trọng đến việc xây dựng quy chế, quy định, phân công, phân cấp quản lý để thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện. Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy thực hiện tốt, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương. Từ năm 2010 đến nay, Huyện ủy Kon Rẫy đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau cho 2.646 lượt cán bộ, đảng viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp chính trị cho 210 cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Kon Rẫy tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về công tác cán bộ; đổi mới công tác tạo nguồn cán bộ theo hướng chọn tuyển dụng, tiếp nhận những sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi về công tác tại cơ sở; đẩy mạnh công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ; công tác điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn; từng bước đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, sơ kết, tổng kết kịp thời để đánh giá đúng tình hình, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp phù hợp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ và xây dựng cán bộ của huyện.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *