158 THU TUC HANH CHINH DUOC THUC HIEN THEO MO HINH MOT CUA LIEN THONG

(kontumtv.vn) – Trên cơ sở quy định của UBND tỉnh Kon Tum về việc tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đến nay 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 1 cơ quan trực thuộc UBND tỉnh là Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cùng tất cả 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 102 đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Theo đó, trong tổng số 1.674 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có 1.516 thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa và 158 thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

Về đầu tư xây dựng bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, đến nay, chỉ có UBND huyện Đăk Tô đã được đầu tư bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại; các đơn vị còn lại chưa đầu tư do thiếu kinh phí.

Văn Hiển – Lê Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *