(kontumtv.vn) – “Phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị phải gắn chặt với phong trào thi đua của các cấp phát động, nhất là phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đây là mục tiêu thi đua năm 2016 đã đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của Khối thi đua các huyện, thành phố của tỉnh kon Tum vừa được tổ chức tại huyện Kon Plông.

KHEN THUONG

Năm 2015, các huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Công tác khen thưởng của các đơn vị trong khối có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhiều địa phương đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; công tác thu chi ngân sách đảm bảo đúng quy định và đúng mục đích. Nổi bật là các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2016, các đơn vị trong khối đã xác định và đề ra mục tiêu thi đua là: Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh theo nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai tích cực Chương trình Xây dựng nông thôn mới, tạo nên khí thế thi đua giữa các đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, mang lại hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua cho thành phố Kon Tum, tặng Bằng khen cho các huyện Đăk Hà và Kon Rẫy. Hội nghị đã bầu và bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua năm 2016 cho đơn vị huyện Ngọc Hồi và Phó Trưởng Khối cho huyện Đăk Tô.

                                                                   CTV Thiều Vân – Phan Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *