(kontumtv.vn) – Cần tập trung đánh giá sát đúng và thực chất tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 cũng như kết quả đạt được trong các năm 2016-2018; gắn với quán triệt, triển khai đồng bộ 07 nhiệm vụ chủ yếu. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum với các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh t ế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

CHU DONG XAY DUNG KE HOACH PHAT TRIEN KT - XH

6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum tiếp tục ổn định và có bước phát triển.Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng trên 9% so với cùng kỳ năm ngoái, xây dựng cơ bản được quan tâm,ba lĩnh vực đột phá được triển khai tích cực và đạt được những kết quả bước đầu…

 Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 dựa trên cơ sở tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật,đẩy mạnh cải cách hành chính…

 Trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước, dự toán thu nội địa năm 2020 dự kiến tăng bình quân tối thiểu từ 10 đến 12% so với năm 2019; trong đó, thu từ xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5 đến 7%. Trong chi đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2020.

Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *