DU KIEN DEN CUOI NAM 2019 CO THEM 03 XA DAT 19 TIEU CHI NONG THON MOI

(kontumtv.vn) – Với sự nỗ lực của các cấp, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh Kon Tum có 19 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó 18 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 31 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Bình quân đạt 12,23  tiêu chí trên xã, tăng 0,82 tiêu chí/xã so với năm 2018.

Dự kiến đến cuối năm 2019 có thêm 03 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 13 tiêu chí/xã; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đến cuối năm 2019 là 22 xã.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *