Nông thôn mới huyện Đăk Hà
Nông thôn mới huyện Đăk Hà

(kontumtv.vn) – Bên cạnh việc tiếp tục củng cố về chất lượng, nâng cao tỷ lệ đạt được trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011 – 2015, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kon Tum đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu có 50% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% phường, trị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 40% thôn, làng có nhà văn hóa và khu thể thao thôn, từng bước đạt quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch; thu hút trên 35% số người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; 80% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 70% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa và 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo  phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của địa phương; vận động nhân dân phát huy nội lực để tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thi văn minh; biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào; phát huy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể các cấp phát huy vai trò của từng gia đình trong việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo phong trào được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng và có hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *