(kontumtv.vn) – Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ qua, đơn vị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

HANH CHINH

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết và cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đồng thời tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; kịp thời giải quyết triệt để các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính; thực hiện đối thoại với cá nhân, tổ chức để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

     Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *