Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(kontumtv.vn) – Thực hiện lĩnh vực đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, trong giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Kon Tum sẽ tập trung rà soát, đẩy mạnh dồn đổi, tích tụ đất đai để phát triển một số vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ tại các huyện Đăk Hà, Kon Plông, Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum và những địa bàn có điều kiện. Phấn đấu đến năm 2025, ổn định diện tích trồng mì của tỉnh hơn 34.000 ha; diện tích cà phê 25.000 ha, sản  lượng trên 60.000 tấn, trong đó sản lượng chế biến sâu khoảng 350 tấn; ổn định diện tích cao su 70.000 ha, sản lượng mủ đạt 105.000 tấn. Đồng thời nâng diện tích cây ăn quả lên 10.000 ha; nâng cao hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được ít nhất 10 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư phát triển các loại dược liệu phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Phấn đấu phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2025, với diện tích Sâm Ngọc Linh khoảng 4.500 ha, các cây dược liệu khác khoảng 10.000 ha. Ngoài ra, phát triển chăn nuôi đại gia súc, như bò, dê lấy thịt, lấy sữa tại các huyện Sa Thầy, Kon Plông và một số vùng có điều kiện; nuôi trồng thủy sản tại các huyện Ia H’Drai, Sa Thầy, Đăk Hà, Kon Plông và những nơi có diện tích mặt nước lớn.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *