(kontumtv.vn) – Để tiếp tục thực hiện đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân từ 3-4%/năm, riêng huyện nghèo giảm từ 6-8%/năm theo chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016-2020, bảo đảm đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2015, UBND tỉnh Kon Tum đã xác định các nhóm giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện từ nay đến năm 2020.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông địa bàn khó khăn
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông địa bàn khó khăn

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Kon Tum  tiếp tục tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội ở các huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn; đẩy  mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút và động viên sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hộ nghèo từ các chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương trên cùng địa bàn; khuyến khích hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo và các chính sách hỗ trợ khác. Đồng thời, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo và thôn đặc biệt khó khăn; khuyến khích và mở rộng hoạt động tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các xã nghèo.   

Thanh Tùng – Công Luận

                                                                         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *