(kontumtv.vn) – Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum đã chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; giảm đầu mối; giảm số lượng cấp trưởng, cấp phó, gắn thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Qua đánh giá, bước đầu giảm gần 110 đầu mối và hơn 140 cấp trưởng, cấp phó trực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giảm 01 đơn vị cấp tỉnh.

THUC HIEN SAP XEP BO MAY TRUC THUOC CAC CO QUAN, DON VI CAP TINH

Đối với cấp huyện, thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại huyện Ia H’Drai; tất cả 10 huyện, thành phố thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và chủ trương Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc… Kết quả đã giảm 03 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai; giảm được 52 đầu mối các đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đồng thời ban hành Đề án sáp nhập các thôn, tổ dân phố trong tỉnh năm 2019, sau khi sáp nhập, tỉnh Kon Tum còn hơn 750 thôn, tổ dân phố, giảm gần 120 thôn, tổ dân phố.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *