(kontumtv.vn) – Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mới đây UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, UBND các huyện Ngọc Hồi, Kon Plông và thành phố Kon Tum tiếp tục quán triệt nghiêm túc và thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết 02 và các kết luận của Tỉnh ủy khóa XIII, nhất là Kết luận số 723 ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy khóa XV.

KON TUM TIEP TUC DAY MANH PHAT TRIEN CAC VUNG KINH TE DONG LUC

Trong đó, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đầu tư phát triển các vùng kinh tế động lực; tăng cường phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từng địa phương rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đảm bảo sát hợp với điều kiện thực tế, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy khóa XIII đã đề ra.

Đồng thời, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND các huyện Ngọc Hồi, Kon Plông, thành phố Kon Tum; yêu cầu các đơn vị phối hợp, hàng năm tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển 3 vùng kinh tế động lực xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó chú trọng tham mưu các định hướng, giải pháp đột phá, cụ thể cho từng vùng kinh tế động lực của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay; tích cực huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng tại các vùng kinh tế động lực; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư theo hướng đa dạng hoá các hoạt động; triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra cho nông sản để hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giá trị cao; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm; đổi mới việc đào tạo nghề theo hướng gắn kết chặt chẽ với thực tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường; tổ chức kết nối các tuyến, tour du lịch giữa thành phố Kon Tum với Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các tỉnh Nam Lào và các tỉnh trong nước; thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đạt kết quả cao nhất.

                                                       Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *