(kontumtv.vn) – Tính đến trung tuần tháng 11/2019, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa 2019 toàn tỉnh Kon Tum đạt 163.240  ha, vượt 2% so với kế hoạch.

TONG DIEN TICH GIEO TRONG VU MUA 2019 DAT HON 10KE HOACH

Trong đó, diện tích lúa gieo sạ hơn 16.560 ha, đạt hơn 98% kế hoạch; diện tích ngô gần 4.760  ha, đạt hơn 87% kế hoạch; diện tích cây rau, đậu hơn 1.577 ha, đạt hơn 90% kế hoạch; diện tích cây sắn hơn 38.160 ha, đạt hơn 101% kế hoạch… Tổng diện tích cây cà phê hơn 21.577 ha, trong đó trồng mới hơn 1.353ha; diện tích cây cao su hơn 74.127 ha, trong đó trồng mới 74 ha; các loại cây trồng khác là hơn 5.330 ha.

Hiện nay các huyện, thành phố đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2019 và chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019 – 2020.

 Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *