(kontumtv.vn) – Ngày 3/1, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kon Tum đã tổ chức đánh giá kết quả công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

BAN CHI DAO PHONG TRAO TDDKXDDSVH TONG KET CONG TAC NAM 2018

Trong năm 2018, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhiều gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến đã được phát hiện, biểu dương. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đã được sự đồng thuận tham gia của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có gần 98.200 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 618/ 874 khu dân cư văn hóa. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng thực hiện văn hóa công sở. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được chú trọng đầu tư; toàn tỉnh hiện có 44 nhà văn hóa, 440 làng đồng bào DTTS có nhà rông truyền thống.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kon Tum sẽ tập trung các giải pháp nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế; phấn đấu nâng tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 79%; khu dân cư văn hóa đạt 74%; có 5% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 5% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 45% số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, 68% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *