(kontumtv.vn) – Để tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và chỉ số năng lực cạnh tranh CPI của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum đã có kế hoạch triển khai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Phấn đấu nâng mức xếp hạng các chỉ số tăng từ 5-6 bậc so với mức xếp hạng năm 2016.

UBND TINH TRIEN KHAI KE HOACH CAI THIEN NANG CAO CHI SO PAPI- PAR INDEX VA CPI

Trong kế hoạch, UBND tỉnh tập trung chú trọng đến các giải pháp nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hành động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; trong đó có vai trò giám sát, tham gia góp ý của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *