TY LE GIAM NGHEO NAM 2017 DAT KE HOACH DE RA

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, các cấp ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã kịp thời triển khai các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẻ BHYT; hơn 22.900 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập được chi hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng; công tác cứu trợ cho nhân dân được triển khai kịp thời.

Ngoài ra, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Nhờ đó, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh dự kiến đến cuối năm nay giảm còn dưới 25.100 hộ, chiếm tỷ lệ 19,5%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 3,5%, đạt kế hoạch đề ra; tổng số hộ cận nghèo là hơn 8.300 hộ, chiếm 6,6%.

 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *