(kontumtv.vn) – Năm 2015 – 2016, tổng nguồn vốn giao thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là hơn 186 tỷ đồng. Chương trình tập trung thực hiện 3 dự án, bao gồm các dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở.

Hỗ trợ người dân trồng cà phê
Người dân được hỗ trợ trồng cà phê

Tổng kinh phí đã thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh trong năm 2015-2016 là gần 150 tỷ đồng, đạt gần 79% so với kế hoạch vốn giao. Cụ thể, vốn kế hoạch thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất là hơn 37,4 tỷ đồng, tổng kinh phí đã thực hiện đạt hơn 86%; Vốn kế hoạch thực hiện Dự án Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng là gần 147 tỷ đồng, tổng kinh phí thực hiện đạt gần 77% kế hoạch vốn. Vốn kế hoạch thực hiện Dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở đạt gần 96%.

Kết quả thực hiện các dự án đã góp phần  tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong đồng bào dân tộc thiểu số; tạo tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, kết cấu hạ tầng, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *