Ký kết giao ước thi đua
Ký kết giao ước thi đua

(kontumtv.vn) – Trong năm 2015, các đơn vị thành viên Khối Văn hóa – Xã hội tỉnh Kon Tum đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của từng đơn vị. Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của Khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao đa số các đơn vị đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Năm 2015 toàn khối có 348 đề tài, sáng kiến, giải pháp được công nhận, trong đó có 1 đề tài cấp bộ và 36 đề tài cấp tỉnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm, các đơn vị trong Khối đã tiếp nhận và giải quyết hơn 26.500 thủ tục hành chính đúng thời gian quy định. Công tác thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, trong năm các đơn vị trong Khối đã cử gần 380 lượt cán bộ xuống xã, thôn, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế, hỗ trợ cây con giống giúp các hộ xóa đói giảm nghèo bền vững… Qua đó góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016, các đơn vị trong Khối đã bầu chọn 4 đơn vị hoạt động xuất sắc năm 2015 đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua và tặng bằng khen. Hội nghị đã bầu Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum làm trưởng khối thi đua Văn hóa – Xã hội năm 2016; Trường Trung cấp Nghề làm phó trưởng khối thi đua. Đồng thời, các đơn vị trong Khối đã thảo luận và thống nhất nội dung phong trào thi đua năm 2016 tập trung triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan đơn vị; tổ chức phong trào thi đua lao động, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *