(kontumtv.vn) – Theo báo cáo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, toàn tỉnh Lâm Đồng còn trên 9.000 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,85%, giảm 3.122 hộ.

LAM DONG TAP TRUNG CAC GIAI PHAP GIAM NGHEO

Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn trên 6.000 hộ, chiếm 8,5%, giảm 2.019 hộ. Để thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các địa phương tập trung các giải pháp hỗ trợ về hỗ trợ đất sản xuất, khuyến khích người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu và tạo công ăn việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, đánh giá thực chất hộ nghèo để phân loại hộ nghèo, xác định rõ nguyên nhân nhằm có biện pháp hỗ trợ thoát nghèo. Huy động các nguồn lực xã hội, các nguồn vốn lồng ghép để hỗ trợ giống, cây trồng vật nuôi, nông cụ sản xuất cho người dân; thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội… giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Quang HoạtVăn Danh

Đài PT-TH Lâm Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *