(kontumtv.vn)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon tum tổ chức Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Brâu năm 2015 cho trên 40 học viên là bà con dân tộc Brâu tại thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của Bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1.000 người nằm bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020. Tham gia lớp học các học viên sẽ được 3 nghệ nhân trong thôn gồm A Ắp, Thao Mưu, Thao Ch’Rêm  truyền dạy cách đánh chiêng tha, đàn Đinh Pú, các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Brâu.

Thông qua hoạt động này nhằm động viên đồng bào dân tộc Brâu tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Đồng thời, từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam bền vững theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đận đà bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

  CTV Thu Trang – Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *