(kontumtv.vn) – Để phục vụ kịp thời việc nắm thông tin, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 3268 ngày 04/12/2017.

Văn bản nhấn mạnh: Mỗi nội dung, sự việc, vấn đề báo chí phản ánh thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý phải theo dõi và báo cáo đến kết quả xử lý cuối cùng, tránh trường hợp chỉ nêu lại nội dung báo chí phản ánh hoặc chỉ nêu tiêu đề và cơ quan báo chí thông tin phản ánh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và chủ trì tổng hợp báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 15h, thứ năm hàng tuần. Đồng thời, tổng hợp báo cáo cụ thể những cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện báo cáo, báo cáo không kịp thời hoặc báo cáo không bảo đảm chất lượng yêu cầu.

CTV Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *