(kontumtv.vn) – Thời gian qua, UBMTTQVN các cấp tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động của Mặt trận để tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân ở khu dân cư; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Sinh hoạt
Sinh hoạt của Mặt trận cơ sở

Hiện nay có 842/868 khu dân cư trong tỉnh xây dựng hương ước, quy ước để triển khai thực hiện; 842 khu dân cư thành lập tổ hòa giải. Hầu hết Mặt trận các cấp và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp thành lập 831 tổ tự quản trật tự an ninh; phát động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Thông qua các phong trào, đến nay trên địa bàn tỉnh có 557 khu dân cư không phát sinh tội phạm, 729 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy, 324 khu dân cư đảm bảo trật tư an toàn giao thông, nhân dân đã cung cấp hơn 10.000 nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị cho các ngành chức năng nghiên cứu và kịp thời xử lý. Ngoài ra, MTTQVN các cấp thường xuyên đẩy mạnh hoạt động củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường, thị trấn, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội của địa phương.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *