(kontumtv.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

 
Mục đích của Kế hoạch là tổ chức thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX); đồng thời tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX.

Nhiệm vụ đặt ra của kế hoạch là tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp đối với công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX; nâng cao năng lực và hiệu quả của các bộ, ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX.

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong KCN, KCX.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để xây dựng thiết chế cho công đoàn, thiết chế văn hóa mới cho công nhân lao động.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân, người lao động trong KCN, KCX; hướng dẫn, xây dựng công trình văn hóa, thể thao, các công trình phúc lợi khác như nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế phục vụ và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động trong KCN, KCX.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia học tập dưới nhiều hình thức khác nhau; hướng dẫn tổ chức các lớp học xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở cho công nhân lao động nghèo, công nhân người dân tộc thiểu số…

Phương Nhi/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *