(kontumtv.vn) – Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của  dân tộc. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Sau khi có quyết định thành lập lại tỉnh Kon Tum, ngày 14 tháng 10 năm 1991, Tỉnh ủy Kon Tum đã ra Quyết định số 02, thành lập Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum do Quyền Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm Trưởng Ban và 6 cán bộ, nhân viên được chia tách từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum.

Khắc phục khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển Đảng bộ tỉnh. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ đi trước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực học tập, rèn luyện, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum
Trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy luôn chú trọng đổi mới, cải tiến phong cách lề lối làm việc; đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; giảm đầu mối, giảm số lượng cấp trưởng, cấp phó, gắn thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Qua kết quả đánh giá hai năm triển khai thực hiện, bước đầu đã giảm 107 đầu mối và trên 140 cấp trưởng, cấp phó trực thuộc các cơ quan đơn vị cấp tỉnh; giảm 01 đơn vị cấp tỉnh.

Đối với cấp huyện đã thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại huyện Ia H’Drai; tất cả 10 huyện, thành phố thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố và chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố. Kết quả đã giảm 03 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai; giảm 52 đầu mối các đơn vị sự nghiệp cấp huyện.

Cùng với đó, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên tiếp tục được quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh kết nạp hơn 5.800 đảng viên, đạt hơn 117% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra, nâng tổng số lên gần 29.000 đảng viên, tăng hơn 18% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu nhiệm kỳ; xóa thôn làng trắng đảng viên và tổ chức Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp được nâng lên.

Bên cạnh đó, chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1538, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số đến năm 2020. Qua đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là người dân tộc thiểu số ở cấp tỉnh 38/73 người, chiếm hơn 52%; ở cấp huyện 38/137 người, chiếm hơn 27%. Cán bộ lãnh đạo là nữ cấp tỉnh 35/73 người, chiếm gần 48%; cấp huyện 25/137 người, chiếm hơn 18%. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum nói: “Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, toàn ngành luôn bám sát các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ; từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình các khâu của công tác cán bộ. Công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đều được xem xét, quyết định một cách dân chủ”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI chặt chẽ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về việc chuẩn bị công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ chốt được chuẩn bị đúng nguyên tắc, quy trình; chất lượng cấp ủy được nâng lên, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và truyền thống của ngành, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về kiên toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế”.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với các thế hệ đi trước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *