(kontumtv.vn) – Vấn đề bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là hướng đến các mục tiêu về công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, toàn diện và bảo vệ người sử dụng dịch vụ y tế trước rủi ro tài chính.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

Để hướng đến bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân, trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh Kon Tum tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Trong đó, ở tuyến tỉnh, sắp xếp lại các bệnh viện chuyên khoa; xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt các tiêu chí cơ bản của bệnh viện hạng I vào năm 2020; xây dựng mở rộng và nâng quy mô giường bệnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi lên 250 giường… Ở tuyến huyện, thực hiện thống nhất mô hình mỗi huyện chỉ có một trung tâm y tế thực hiện đa chức năng và rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc các trung tâm y tế. Ở tuyến xã, hoàn thiện việc thực hiện các quy định về tổ chức và nhân lực theo quy định của Chính phủ để đảm bảo các điều kiện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, phấn đấu đến năm 2020 đạt 100%.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *