(kontumtv.vn) – Kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh các tập đoàn; giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới; dành ít nhất 100.000 tỷ đồng cho vay lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;… là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017.

Ảnh minh họa

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp phải quán triệt chủ đề hành động của năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, coi đây là trọng tâm hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu từng thành viên Chính phủ thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật không còn phù hợp, kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế – xã hội; khẩn trương chỉ đạo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự án luật đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Các Bộ, ngành, nhất là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công Thương, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để chủ động có phương án, đối sách phù hợp, kịp thời. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ kinh tế vĩ mô chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, từng lĩnh vực và của cả nền kinh tế, cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng cuối của mỗi quý.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát tình hình tiền tệ thế giới và trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm ổn định mặt bằng lãi suất; trên cơ sở khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, trong đó tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên. Tập trung xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động xây dựng phương án, kịch bản, lộ trình điều chỉnh giá một cách chặt chẽ theo cơ chế thị trường một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do nhà nước quản lý, bảo đảm kiểm soát lạm phát ở mức không quá 4%.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh các tập đoàn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ, quyết liệt tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, địa phương khẩn trương rà soát phương án phân bổ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ: danh mục dự án các Bộ, ngành trung ương, địa phương đề xuất kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2016 sang năm 2017; giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương còn lại trước ngày 15 tháng 3 năm 2017. Khẩn trương phối hợp với các Bộ chủ quản các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từng chương trình mục tiêu trong tháng 3 năm 2017.

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân, kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Các Bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để trình Chính phủ ban hành.

Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống chuyển giá, trốn thuế, bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia. Thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Công Thương rà soát, có giải pháp trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch khai thác dầu khí năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách và giá điện mặt trời và giá điện gió (điều chỉnh). Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Tích cực thực hiện các biện pháp kích cầu, phát triển hệ thống thương mại bán lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể chính sách thương mại biên giới, đề xuất giải pháp bảo vệ thị trường trong nước và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phối hợp với Ban Chỉ đạo tập trung xử lý, giải quyết căn bản các dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục triển khai mạnh mẽ hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện có hiệu quả các cam kết FTA đã ký kết và thúc đẩy các FTA đang đàm phán, trong đó có đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới

Chính phủ yêu cầu các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Y tế và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp tạo đột phá trong lĩnh vực xã hội hóa dịch vụ công. Kiên quyết thực hiện lộ trình tự chủ đầy đủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn lộ trình tự chủ tài chính với điều chỉnh giá dịch vụ công.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi thường xuyên, cập nhật diễn biến thời tiết và dịch cúm gia cầm A/H7N9, thông tin, tuyên truyền kịp thời để Nhân dân chủ động ứng phó và có biện pháp phòng tránh. Chỉ đạo phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới. Khẩn trương triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Bộ Y tế chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm H7N9. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án trình Hội nghị trung ương 6 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và nâng cao chất lượng dân số. Triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh du lịch. Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý, đấu thầu thuốc, tiếp tục giảm giá thuốc (kể cả thuốc biệt dược).

Giảm thiểu tai nạn giao thông tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam và dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan và địa phương trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Kế hoạch hành động năm An toàn giao thông 2017.

Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt; tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ, nhất là vận chuyển hành khách.

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2017. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lựa chọn một số dự án đường bộ, tổ chức thi công thí điểm 1 km đường

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương lựa chọn một số dự án đường bộ, tổ chức thi công thí điểm 1 km đường làm cơ sở rà soát, điều chỉnh định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng thể hiện trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phối hợp với Hội đồng xét duyệt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật rà soát, xem xét cụ thể thành tích của các tác giả trên cơ sở mức độ cống hiến đối với xã hội, yếu tố lịch sử, bảo đảm sự tôn vinh, công bằng. Trường hợp không đủ thủ tục do yếu tố khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ để khắc phục vướng mắc trong quá trình xét duyệt.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tri ân, kỷ niệm 70 năm ngày thương binh – liệt sĩ, bảo đảm trang trọng; giải quyết các hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn tồn đọng tại các địa phương theo trình tự, thủ tục, hồ sơ cụ thể do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sớm triển khai xây dựng quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và quy hoạch tài nguyên nước một số lưu vực sông lớn trong cả nước. Tăng cường phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép cát, sỏi ở lòng sông, cửa sông, ven biển.

Dành ít nhất 100.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Để khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo sự hấp dẫn về cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội vào nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và tiêu chí xác định nông nghiệp sạch, ban hành trước ngày 15/3/2017.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chủ lực là các ngân hàng thương mại nhà nước, dành ít nhất 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp (thấp hơn lãi suất thị trường); chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chương trình tín dụng này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tháng 3 năm 2017.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong quý III năm 2017; nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng trong tháng 3 năm 2017.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về công nghệ cao theo hướng phù hợp với thực tiễn, có tính đến đặc thù của ngành nông nghiệp. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường; tích cực đàm phán tháo gỡ các rào cản thương mại để thúc đẩy tiêu thụ nông sản; hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn

Chính phủ ghi nhận kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tại các Bộ, cơ quan trong 2 tháng đầu năm. Qua công tác kiểm tra, đôn đốc, nhiều nhiệm vụ và vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác quản lý nhà nước được quan tâm xử lý kịp thời.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan đã được kiểm tra khẩn trương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế được chỉ ra; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công việc còn nợ đọng; xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác.

Các Bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn. Không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực thi hành. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ trong phối hợp, xử lý các công việc có tính chất liên ngành; không để ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc, nhiệm vụ chung; khi được hỏi ý kiến phải trả lời đúng hạn, đúng vấn đề, rõ quan điểm.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kiểm tra một số Bộ, cơ quan, địa phương; đôn đốc việc tổ chức thực thi chính sách, pháp luật và công tác chỉ đạo, điều hành thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương.

Bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện

Về tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định quy định về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy hiện hành; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan dự thảo Nghị quyết về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, báo cáo Chính phủ xem xét để trình Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017.

Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cả trong và ngoài cơ sở cai nghiện.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trong quý II năm 2017, trong đó bố trí, cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; rà soát, phân loại đối tượng sau khi tiếp nhận để quản lý, tổ chức tốt việc cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoàng Diên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *