(kontumtv.vn) – Ngày 30/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương.

Chú thích ảnh
Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: TTXVN

Những kết quả nổi bật

6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhiều công việc nặng nề, gấp và đột xuất, tuy nhiên các đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIII thành công tốt đẹp, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương; phối hợp chuẩn bị, tổ chức, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hầu hết, các đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng đã ban hành Chương trình hành động, xác định các đề án, chương trình công tác, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội xác định để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định, văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt trong việc thực hiện đồng bộ các Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, tiếp tục thực hiện rà soát, nghiên cứu mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc để sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đến nay, một số các ban, bộ, ngành, đoàn thể đã cơ bản tinh gọn được đầu mối các đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

Trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã phối hợp tốt trong công tác điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để Quốc hội bầu và phê chuẩn; các chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và một số tổ chức chính trị – xã hội; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái ứng cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu sau Đại hội XIII của Đảng… Có sự phối hợp tốt với ban thường vụ đảng ủy cơ quan thực hiện các nội dung đã đề ra gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, hợp tác, hỗ trợ để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng của đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2021; lắng nghe, học hỏi những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của một số đơn vị trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị được trao đổi tại Hội nghị như các đơn vị tích cực tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII bằng hình thức trực tuyến; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện làm việc, giảng dạy, học tập trực tuyến; Bộ Ngoại giao đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức các cuộc hội nghị bằng hình thức trực tuyến, tiến hành nghiên cứu, thí điểm việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các sinh viên xuất sắc tại các cơ sở đào tạo uy tín, có khả năng ngôn ngữ đặc biệt xuất sắc…

Sau khi hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, hệ thống tổ chức đã được ổn định, công tác đảng, nhất là công tác quản lý các tổ chức, đảng viên ở ngoài nước không gián đoạn; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng của đơn vị để hưởng ứng Giải Búa liềm vàng cấp Trung ương, tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 5-10-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; Quân ủy Trung ương tích cực chủ động trong bóc gỡ các trang, bài viết xuyên tạc, đấu tranh với các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; Đảng ủy Công an Trung ương tích cực triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”…

Các đại biểu đề xuất, kiến nghị về công tác tổ chức – cán bộ với Ban Tổ chức Trung ương để tìm hướng tháo gỡ như giải pháp hiệu quả để quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo cơ cấu 3 độ tuổi; việc tạo nguồn cán bộ nữ tại các cơ quan Trung ương; hướng dẫn về độ tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chế độ chính sách theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021; hướng dẫn về xây dựng Đề án vị trí việc làm; hướng dẫn về Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng cơ sở dữ liệu về đảng viên; nghiên cứu, đánh giá về mối quan hệ giữa đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy với tổ chức đảng cùng cấp… Các đề xuất, kiến nghị sẽ được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu tối đa và phối hợp với các cơ quan liên quan để cùng tháo gỡ khó khăn với các đơn vị.

5 bài học kinh nghiệm

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả, thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã đạt được. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục được phát huy những thành tích nêu trên và nêu lên 5 bài học kinh nghiệm để các đơn vị nghiên cứu.

Một là, bám sát các nghị quyết, quy định, quy chế, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, tranh thủ kịp thời các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hai là, xây dựng đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong công việc, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Bốn là, thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo môi trường làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu công tác. Năm là, chăm lo làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

6 nhiệm vụ trọng tâm 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021 mà đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương cần tích cực triển khai.

Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tiếp tục học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cụ thể hóa bằng chương trình hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo hoàn thành chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ và có chất lượng. Nâng cao năng lực tham mưu, nghiên cứu, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền.

Đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương cần căn cứ các quy định của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ. Triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử cán bộ theo Kết luận của Bộ Chính trị về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Trung ương quản lý. Đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận nhằm đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác; đẩy mạnh phối hợp giữa các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy với các cơ quan Đảng ở Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, tham mưu, đóng góp ý kiến xây dựng các đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

“Cần sơ kết, tổng kết, đánh giá mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của thế lực thù địch, phản động”, đồng chí Mai Văn Chính yêu cầu.

TTXVN/Báo Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *