(kontumtv.vn) – Tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình đào tạo theo hướng ứng dụng, đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng thực hành, phát triển kỹ năng, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học với những đề tài mang tính đặc thù và ứng dụng vào thực tiễn địa phương, khuyến khích các đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên gắn với khởi nghiệp là những định hướng lớn trong năm học 2017- 2018 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum vừa triển khai tại Hội nghị cán bộ, viên chức của Phân hiệu.

Nhóm sinh viên thực hiện mô hình khởi nghiệp
Nhóm sinh viên thực hiện mô hình khởi nghiệp

Trong năm học qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong nghiên cứu khoa học và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Trong năm học 2016- 2017 đã triển khai 30 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của cán bộ giáo viên và 17 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trong đó có những đề tài, công trình đã được ứng dụng vào thực tiễn. Trong phương hướng nhiệm vụ năm học 2017- 2018, ngoài tiếp tục hoàn chỉnh chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu phát triển nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tập trung xây dựng và triển khai mô hình đào tạo theo hướng ứng dụng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng thực hành, phát triển kỹ năng; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học với những đề tài mang tính đặc thù và ứng dụng vào thực tiễn địa phương; khuyến khích các đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên gắn với khởi nghiệp; tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế, tăng cường mối quan hệ đối tác với cộng đồng và doanh nghiệp; phát triển các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của nhà trường.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *