(kontumtv.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã nông nghiệp.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, nội dung quy định trong Thông tư này nhằm giúp các hợp tác xã nông nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về hợp tác xã, các nhà nghiên cứu, tư vấn và các đối tác khác của hợp tác xã: Thống nhất đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động và quản lý ở hợp tác xã; xác định được điểm mạnh, điểm yếu của hợp tác xã để phát huy hoặc có kế hoạch khắc phục; phục vụ công tác thống kê và quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn phân loại; tiêu chí đánh giá; phương pháp đánh giá hợp tác xã có hoạt động sản xuất và dịch vụ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, diêm nghiệp (gọi chung là hợp tác xã nông nghiệp).

Phân loại hợp tác xã nông nghiệp

Theo dự thảo, hợp tác xã nông nghiệp là hợp tác xã hoạt động sản xuất, sơ chế sản phẩm nông nghiệp trong lĩnh vực nào thì được xếp vào hợp tác xã chuyên ngành đó, gồm: Hợp tác xã trồng trọt, hợp tác xã chăn nuôi, hợp tác xã thủy sản hay ngư nghiệp (bao gồm cả nuôi trồng và khai thác thủy sản), hợp tác xã lâm nghiệp, hợp tác xã diêm nghiệp.

Hợp tác xã gồm nhiều hoạt động sản xuất, sơ chế sản phẩm trong các lĩnh vực khác nhau thì gọi là hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tổng hợp.

Hợp tác xã có các hoạt động dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ thủy lợi) phục vụ cho sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gọi là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Việc đánh giá hợp tác xã nông nghiệp được thực hiện theo 07 tiêu chí thuộc 03 nhóm.

Nhóm tiêu chí về hiệu quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã gồm các tiêu chí: 1- Kết quả thực hiện kế hoạch/phương án sản xuất kinh doanh trong năm của hợp tác xã; 2- Lợi ích của các thành viên hợp tác xã; 3- Vốn chủ sở hữu; 4- Mức độ ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Nhóm tiêu chí về chấp hành quy định của pháp luật của hợp tác xã gồm các tiêu chí: 1- Chấp hành pháp luật trong hoạt động của hợp tác xã; 2- Điểm thưởng (khen thưởng trong năm).

Cuối cùng là tiêu chí độ hài lòng của thành viên hợp tác xã.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *