(kontumtv.vn) – Quán triệt tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định và là sức mạnh to lớn trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương, thời gian qua, UBMTTVN các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, nhân sỹ, trí thức, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường xây dựng quê hương, đất nước. Bà Y Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kon Tum nói: “Chủ trương, quan điểm về xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn đã được các cấp, ngành, đặc biệt là MTTQVN các cấp triển khai bằng chủ trương, giải pháp cụ thể. Đặc biệt các tầng lớp nhân dân đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở khu dân cư, góp phần tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn”.

Cán bộ Mặt trận ở cơ sở
Cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Với sự đoàn kết, thống nhất, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung tay xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nhờ đó đời sống của nhân dân ngày càng ổn định, từng bước nâng lên về mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ hơn 33% năm 2010 xuống còn hơn 11% năm 2015, bình quân giai đoạn 2010 – 2015 mỗi năm giảm hơn 4%. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập trên 1.400 nhóm hộ, tổ hợp tác giúp nhau sản xuất, hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 14.000 lao động, vận động tương trợ giúp nhau hơn 135.000 cây, con giống; mỗi năm huy động khoảng hơn 30.000 ngày công lao động giúp nhau khai hoang ruộng nước, mở rộng diện tích sản xuất. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được số tiền trên 74 tỷ đồng, tiến hành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khối đại đoàn kết tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ông A Nhu (thôn Đăk Trấp, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei) cho biết: “Trong thôn bà con rất nhiệt tình giúp đỡ nhau trong sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đôi lúc có người bị ốm đau, gặp khó khăn về kinh tế, thì bà con cũng ủng hộ, giúp đỡ bằng ngày công lao động, tiền mặt, cho vay vốn để làm ăn”.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để UBMTTQVN các cấp tiếp tục phát huy vai trò của mình, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Bà Y Phương cho biết: “Để tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong thời gian tới MTTQVN các cấp sẽ tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm tư tưởng, khối đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Bác Hồ đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ”.

Bên cạnh đó, MTTQVN các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc thông qua việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, tạo lòng tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước; tiếp tục xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *