(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy đã tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả hội nghị Trung Ương 3 Khóa XIII; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy Kon Tum cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Hội nghị đã thông báo kết quả Hội nghị Trung Ương 3 khóa XIII; Chỉ thị 04 của Ban Bí thư “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Chỉ thị 05 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; Chỉ thị 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới gắn với Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ “Về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”; Kết luận số 08 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và các Chỉ thị, Kết luận quan trọng khác. Đồng thời thông báo những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VXI “Về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nắm bắt những nội dung cơ bản, cốt lõi về những điểm mới của các chỉ thị, nghị quyết, trên cơ sở đó thống nhất trong nhận thức và hành động để vận dụng vào thực tiễn trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị.

CTV Thanh Huyền- Diệp Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *