(kontumtv.vn) – Sáng 14/1, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện cơ quan giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt 5 nghị quyết, chỉ thị, kết luận gồm Chỉ thị số 45, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 01, ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 91, ngày 22/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết số 01, ngày 2/12/2020 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; Kết luận số 83, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và Kế hoạch số 03, ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 41, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng” và Kế hoạch số 135, ngày 22/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 41; báo cáo nội dung Nghị quyết số 56, ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị “về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2045” và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 56.

Cùng với quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kết Luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội nghị tiếp tục phổ biến phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 và kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo hiệu quả. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, trước mắt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh triển khai những vấn đề trọng tâm, các giải pháp mang tính đột phá trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trên địa bàn.

Thu Trang – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *