(kontumtv.vn) – Chiều ngày 8/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồg bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Qua 01 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” được cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc và các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Ủy ban mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đưa Cuộc vận động đi vào cuộc sống. Việc xây dựng, triển khai hiệu quả các mô hình điểm đã tạo ra sức lan tỏa đối với các hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS. Qua đó, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi cách thức lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình. UBMTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng các mô hình điểm để thực hiện Cuộc vận động. Trong đó, có 2 mô hình điểm cấp tỉnh tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei; huy động gần 21 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hơn 2.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo là người DTTS ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất; có 4/5 chỉ tiêu năm 2021 thực hiện vượt kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ người DTTS nghèo và cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã và tỷ lệ hộ người DTTS thoát nghèo chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, một số địa phương, đơn vị đã báo cáo tham luận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, tạo được chuyển biến rõ nét trong triển khai Cuộc vận động. Đồng thời, đề ra những giải pháp triển khai thực tế tại địa phương trong thời gian đến.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang đề nghị các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động gắn với triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS, miền núi và Chỉ thị số 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thôn, làng nông thôn mới ở vùng DTTS. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện các nội dung Cuộc vận động gắn với chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; cầm tay chỉ việc, lồng ghép tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội hiện hành với nội dung của Cuộc vận động, các phong trào, cuộc vận động khác do Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội chủ trì và đang triển khai thực hiện. Đồng thời tranh thủ, huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các mô hình thực hiện Cuộc vận động; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi và tuyên truyền, vận động họ mạnh dạn vay, sử dụng có hiệu quả vốn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như thường xuyên sơ kết, đánh giá kết quả, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành tổ chức cho các địa phương huyện, xã học tập trao đổi kinh nghiệm với nhau trong việc thực hiện Cuộc vận động và giao cho Đảng ủy xã, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm giữa thôn làng, hộ gia đình với nhau. Hiện nay, dịch Covid – 19 cơ bản được kiểm soát, kinh tế – xã hội của tỉnh từng bước được phục hồi, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp năng động hơn nữa, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *